BOTAŞ nasıl bölünecek?

BOTAŞ; iletim faaliyeti, LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 3 ayrı tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılacak. Bunlardan iletim ve LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri dışındaki faaliyetleri gerçekleştirecek olan şirket BOTAŞ’ı temsil edecek ve BOTAŞ adıyla anılacak…ET/ÖZEL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşe açtığı, “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nda BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin hususlara da yer veriliyor. 4646 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinde yapılan değişikliğe göre; BOTAŞ’ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliği bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle devam edecek. Bu tarihten sonra da BOTAŞ; iletim faaliyeti, LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 3 ayrı tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılacak. Bunlardan iletim ve LNG tesislerinin işletilmesi ile depolama faaliyetleri dışındaki faaliyetleri gerçekleştirecek olan şirket BOTAŞ’ı temsil edecek ve BOTAŞ adıyla anılacak.

Yeniden yapılandırılma sürecini ÖİB yönetecek

Yeniden yapılandırma sürecinde yeni şirketlerin kurulması, söz konusu şirketlerin faaliyet konularının kapsamının belirlenmesi, merkezleri ve sermayelerinin belirlenmesi, personel, varlık, kaynak, menkul, gayrimenkul, araç, gereç ve malzemeleri ile hak ve alacaklarına ilişkin devir işlemleri, BOTAŞ’ın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin hangi şirketler tarafından yürütüleceği gibi hususlara ilişkin işlemler Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak.

Bu madde uyarınca gerçekleştirilecek devir işlemlerinden doğan kazanç kurumlar vergisinden, devir kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifâları katma değer vergisinden, devre ilişkin bütün işlemler harçlardan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü kâğıt damga vergisinden müstesna olacak. İlgili mevzuatta BOTAŞ’a yapılan atıflar, ilgisi itibariyle BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması sonucunda meydana gelecek olan tüzel kişiliklere yapılmış sayılacak. BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması sonucunda meydana gelecek olan tüzel kişiliklere bu Kanun ile verilen görev ve yükümlülükler, bu kuruluşlar tüzel kişiliği haiz olana kadar BOTAŞ tarafından yürütülecek. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı’na olan yükümlülükleri saklı olacak ve ilgisine göre BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması sonucu meydana çıkacak tüzel kişilikler tarafından ödenecek.

BOTAŞ’a yine yüzde 20’lik pazar payı hedefi 

BOTAŞ, ithalatı ulusal tüketimin yüzde 20’si oranına düşünceye kadar, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı haricinde yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapamayacak. Süresi biten mevcut doğal gaz alım sözleşmelerini yenileyemeyecek. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması veya ihraç etmek amacıyla yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapabilecek.

Bu kanunun yayım tarihi itibari ile BOTAŞ mevcut doğal gaz satış sözleşmeleri haricinde yeni doğal gaz satış sözleşmesi yapamayacak, ancak süresi biten sözleşmeler yenilenebilecek. Dağıtım şirketlerinin abone tüketicileri için gerekli olan miktar bu hükmün istisnası olacak.

BOTAŞ, kontrat veya miktar devri yapabilecek

BOTAŞ tarafından devredilen doğal gaz alım veya satım sözleşmeleri için kontrat veya miktar devrine imkan tanıyan ihaleler yapılabilecek. Söz konusu ihalelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

BOTAŞ’ın yıllık ithalat miktarı ulusal tüketimin yüzde 20’si oranına düşünceye kadar, BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin devam ettiği ülkelerden ithalat yapmak için lisans başvurusunda bulunulması halinde, ithalat için başvurulan miktarın yüzde 50’sinin BOTAŞ’ın mevcut yükümlüklerinden düşürülmesi şartı aranacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir